• Oficiální stránky: http://www.kr-vysocina.cz/
  • Adresa: Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
  • Hejtman: MUDr. Jiří Běhounek
  • Složení rady:
   Politická stranaPočet radních
   ČSSD9
  • Ředitel krajského úřadu: Mgr. Ing. Zdeněk Kadlec, dr. h. c.
Sledovaná oblast Odpověď Komentář Hodnocení
I. Přístup k informacím
více ke sledované oblasti (aktualizace dat: říjen 2013)
    75% = 2
Jsou na oficiálních internetových stránkách zveřejněny informace o kraji, jakožto povinném subjektu, v předepsané struktuře a obsahu? ano URL (web) 
Nachází se na oficiální internetové stránce elektronická úřední deska? ano URL (web) 
Nachází se na oficiálních internetových stránkách elektronická úřední deska i s archívem minimálně od roku 2009? ano URL (web) 
Je na oficiální internetové stránce zveřejněn jednací řád zastupitelstva? ano URL (web) 
Jsou na oficiální stránce kraje zveřejněna oznámení o jednáních zastupitelstva minimálně 10 dní před samotným zasedáním? ano  
Jsou oznámení o jednáních zastupitelstva zveřejněna také jiným způsobem než na oficiálních stránkách a úřední desce? Pokud ano, jak? ano prostřednictvím Zpravodaje Kraje Vysočina 
Jsou na oficiální internetové stránce zveřejněné zápisy ze zasedání zastupitelstva nejpozději do sedmi dnů po zasedání? ne URL (web) 
Je na oficiální internetové stránce zveřejněn archiv zápisů ze zasedání zastupitelstva minimálně od počátku volebního období? ano URL (web) 
Jsou na oficiální internetové stránce kraje zveřejněna všechna usnesení zastupitelstva od počátku volebního období? ano URL (web) 
Je na oficiální internetové stránce zveřejněn jednací řád výborů zastupitelstva? ano URL (web) 
Je na oficiální internetové stránce zveřejněn archiv zápisů ze zasedání výborů zastupitelstva minimálně od počátku volebního období? ano URL (web) 
Je na oficiální internetové stránce kraje zveřejněn archiv usnesení výborů zastupitelstva minimálně od počátku volebního období? ne  
Je na oficiální internetové stránce kraje zveřejněno programové prohlášení rady či jiný obdobný strategický dokument, k jehož plnění se vedení kraje zavázalo? ano URL (web) 
Je na oficiální internetové stránce zveřejněn jednací řád rady? ne  
Jsou na oficiální internetové stránce zveřejněné zápisy ze zasedání rady minimálně od počátku volebního období? ano URL (web) 
Jsou na oficiální internetové stránce kraje zveřejněna všechna usnesení rady od počátku volebního období? ano URL (web) 
Je na oficiální internetové stránce zveřejněn jednací řád komisí rady? ano URL (web) 
Jsou na oficiální internetové stránce zveřejněny zápisy ze zasedání komisí rady minimálně od počátku volebního období? ano URL (web) 
Jsou na oficiální internetové stránce kraje zveřejněna rozhodnutí komisí rady minimálně od počátku volebního období? ne  
Jsou na oficiálních internetových stránkách zveřejněny výroční zprávy v oblasti poskytování informací minimálně od počátku volebního období? ano URL (web) 
Je na oficiálních internetových stránkách kraje zveřejněn vzor žádosti o poskytnutí informací? ne  
Je na oficiálních internetových stránkách kraje zveřejněn sazebník úhrad za poskytování informací? ano URL (web) 
Jsou na oficiálních internetových stránkách dostupné a aktualizované informace poskytnuté na základě dřívějších žádostí podaných dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím? ano URL (web) 
Byly všechny odpovědi kraje na infožádosti podané v souvislosti s tímto projektem zaslány v zákonem stanovených lhůtách? ano  
Odpověděl kraj ve všech případech v souladu s požadavkem vzneseným v infožádostech elektronickou formou? ano  
Poskytl kraj kopii interních pravidel pro zadávání veřejných zakázek? ano  
Poskytl kraj seznam členů výběrových komisí dotačních programů poskytovaných z rozpočtu kraje? ano  
Poskytl kraj kopii interního předpisu pro komunikaci s médii? ano  
Poskytl kraj kopii interních pravidel pro hospodaření s movitým a nemovitým majetkem? netýká se  
II. Veřejné zakázky
více ke sledované oblasti
    68% = 2-
Existuje na úvodní stránce krajského webu zvláštní odkaz pro přístup k informacím o veřejných zakázkách? ano  
Má kraj vytvořena interní pravidla pro zadávání všech veřejných zakázek (nejen malého rozsahu, ale také podlimitních a nadlimitních)? ano  
Jsou interní pravidla pro zadávání veřejných zakázek zveřejněna na internetových stránkách kraje? ano URL (web) 
Jsou interní pravidla kraje pro zadávání zakázek malého rozsahu upravena v souladu s novelou zákona o veřejných zakázkách účinnou od 1. dubna 2012? ano  
Má kraj na svých internetových stránkách zveřejněna pravidla řešení střetu zájmů či eventuální podjatosti členů hodnotících komisí, zaměstnanců úřadu odpovědných za přípravu veřejných zakázek a zaměstnanců úřadu odpovědných za kontrolu realizace veřejných zakázek? částečně ano etický kodex zaměstnance 
Jsou útvary, vyčleněné v organizační struktuře kraje, odpovědné za přípravu veřejných zakázek a za kontrolu realizace veřejných zakázek odlišné? ano  
Jsou pravidla pro zadávání veřejných zakázek závazná také pro všechny příspěvkové organizace kraje a obchodní společnosti ovládané krajem a naplňující definici veřejného zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách? ano  
Využíval kraj v minulém volebním období pro zadávání veřejných zakázek systému e-aukce? ano 6 
Využíval kraj pro zadávání veřejných zakázek nástroje elektronické tržiště již v době, kdy to nebylo povinné? ne  
Zveřejňuje kraj na svých internetových stránkách/profilu zadavatele k vyhlášeným veřejným zakázkám výzvy k podání nabídek, oznámení o zakázce, zadávací dokumentace a hodnotící kritéria? částečně ano  
Zveřejňuje kraj na svých internetových stránkách/profilu zadavatele předpokládané hodnoty vyhlášených zakázek? ne  
Zveřejňuje kraj na svých internetových stránkách/profilu zadavatele protokol o posouzení a hodnocení nabídek? ne  
Zveřejňuje kraj na svých internetových stránkách/profilu zadavatele firmu, IČ a cenu vybraných dodavatelů? ano  
Zveřejňuje kraj na svých internetových stránkách/profilu zadavatele smlouvy s vítěznými dodavateli včetně dodatků? částečně ano  
Zveřejňuje kraj na svých internetových stránkách/profilu zadavatele k ukončeným zakázkám hodnocení dodavatele? ne  
Zveřejňuje kraj na svých internetových stránkách/profilu zadavatele konečné ceny realizovaných zakázek a data předání předmětu realizovaných zakázek? ano  
Zveřejňuje kraj na svých internetových stránkách/profilu zadavatele seznam všech uchazečů o veřejné zakázky? ano  
Je na internetových stránkách kraje/profilu zadavatele dostupný archiv údajů k veřejným zakázkám minimálně od počátku roku 2009? ano URL (web) 
Jaké je percentuální zastoupení otevřených řízení v celkovém počtu všech veřejných zakázek zadaných krajem od roku 2009? 64 - 51 54,9% - dle dat získaných z www.vsechnyzakazky.cz 
Jaké je percentuální zastoupení tzv. losovaček v celkovém počtu všech veřejných zakázek zadaných krajem od počátku volebního období? 1 - 5 0.0143 
Kolika správních deliktů dle ust. § 120 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách se kraj dopustil v souvislosti s veřejnými zakázkami zadanými po listopadu 2008? 0  
Od jaké hodnoty (bez DPH) zveřejňuje kraj na profilu zadavatele/internetových stránkách veřejné zakázky? 100 001 - 249 999 od 200 000,- Kč bez DPH 
Má kraj na svých internetových stránkách zveřejněn přímý a funkční odkaz na profil zadavatele, na němž jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky příslušného kraje? ano URL (web) 
Má kraj uveden ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněn přímý a funkční odkaz na profil zadavatele, na němž jsou uveřejněny výhradně veřejné zakázky příslušného kraje? ano  
Jsou na internetových stránkách kraje/profilu zadavatele zveřejněny přímé a funkční odkazy na profily zadavatelů – příspěvkových organizací kraje a obchodních společností ovládaných krajem? ano  
Lze dokumenty povinně zveřejňované na profilu zadavatele příslušného kraje stahovat bez nutnosti registrace? ne  
III. Hospodaření s majetkem
více ke sledované oblasti
    10% = 4-
Jsou na internetových stránkách zveřejněny záměry na prodej a pronájem nemovitého majetku? ano URL (web) 
Zveřejňuje kraj záměr prodeje či pronájmu majetku v hodnotě vyšší než jeden milion korun také jinak než pouze na úřední desce a její elektronické verzi? Pokud ano, jak? ne  
Kolikrát použil během posledního volebního období krajský úřad při prodeji majetku elektronické aukce? 0  
Má kraj stanovená interní pravidla pro hospodaření s nemovitým majetkem? ne  
Má kraj stanovená interní pravidla pro hospodaření s movitým majetkem? ne  
Jsou interní pravidla pro hospodaření s movitým a nemovitým majetkem zveřejněna na internetových stránkách kraje? ne  
Je na internetových stránkách kraje dostupný přehledný a ucelený seznam nemovitého majetku kraje s uvedením jeho současného využití? ne  
Je na internetových stránkách kraje přístupná veřejná elektronická evidence smluv uzavřených krajem? ne  
Jsou na internetových stránkách zveřejněny plné texty smluv? ne  
Jsou zveřejněny smluvní protistrany? ne  
Jsou zveřejněny předměty smluv? ne  
Jsou zveřejněny částky sjednané smluvními stranami? ne  
Jsou zveřejněny doby trvání smluvních vztahů? ne  
Dají se zveřejněná data uspořádat? (podle data, hodnoty smlouvy, apod.)? ne  
Je na internetových stránkách kraje zveřejněn přehled faktur? ne  
Má kraj zřízenu škodní komisi? ano  
IV. Příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje
více ke sledované oblasti
    76% = 2
Je na internetových stránkách kraje zveřejněn ucelený seznam příspěvkových organizací, jichž je kraj zřizovatelem? ano URL (web) 
Je na internetových stránkách kraje zveřejněn ucelený seznam obchodních společností s majetkovou účastí kraje? netýká se Kraj Vysočina není zakladatelem žádné obchodní společnosti, žádnou obchodní společnost neovládá a nemá žádnou významnou majetkovou účast v obchodních společnostech 
Poskytl kraj jména obchodních společností, v nichž má majetkovou účast? ano kraj poskytl informaci, že není zakladatelem žádné obchodní společnosti, žádnou obchodní společnost neovládá a nemá žádnou významnou majetkovou účast v obchodních společnostech 
Poskytl kraj informaci o výši jeho podílu v obchodních společnostech, v nichž má majetkovou účast? ano kraj poskytl informaci, že není zakladatelem žádné obchodní společnosti, žádnou obchodní společnost neovládá a nemá žádnou významnou majetkovou účast v obchodních společnostech 
Lze se přes internetové stránky kraje dostat na oficiální stránky jeho příspěvkových organizací? ano kraj poskytl informaci, že není zakladatelem žádné obchodní společnosti, žádnou obchodní společnost neovládá a nemá žádnou významnou majetkovou účast v obchodních společnostech 
Má kraj stanovena pravidla pro jmenování krajských zastupitelů do dozorčích orgánů obchodních společností? ne  
Jsou krajští zastupitelé statutárními orgány právnických osob zřízených krajem, založených krajem, či právnických osob, v nichž má kraj majetkovou účast? ne  
Má kraj stanovena pravidla pro odměňování zástupců kraje v orgánech obchodních společností s majetkovou účastí kraje? ne  
Jsou na internetových stránkách kraje zveřejněny dokumenty týkající se jednotlivých příspěvkových organizací? (zřizovací listina, organizační řád, výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb., rozvaha a výsledovka) ano  
Jsou na internetových stránkách kraje zveřejněny účetní závěrky obchodních společností ovládaných krajem? netýká se  
Mají obchodní společnosti ovládané krajem možnost vytvářet či kupovat dceřiné společnosti? netýká se  
V. Rozpočet
více ke sledované oblasti
    39% = 3
Zveřejňuje kraj návrh rozpočtu také jinak než pouze na úřední desce a její elektronické verzi? Pokud ano, jak? ne  
Má kraj zpracovaný a zveřejněný aktualizovaný rozpočtový výhled? ne není zveřejněn 
Je na internetových stránkách kraje zveřejněn v sekci věnované rozpočtu přehled všech realizovaných rozpočtových změn? ne  
Existuje na úvodní stránce krajského webu zvláštní odkaz pro přístup k aktuálnímu rozpočtu kraje? ne  
Je na internetových stránkách kraje zveřejněn aktuální rozpočet samosprávy? ano URL (web) 
Zveřejňuje kraj rozpočet v tzv. rozklikávací podobě? ne  
Jsou na internetových stránkách kraje zveřejněny minulé rozpočty minimálně od roku 2009? ano URL (web) 
Jsou na internetových stránkách kraje zveřejněny závěrečné účty minimálně od roku 2009? ano URL (web) 
Jsou na internetových stránkách kraje zveřejněny důvodové zprávy k rozpočtům od roku 2009, či komentované verze těchto rozpočtů? ano  
Jsou na internetových stránkách kraje zveřejněny zprávy o výsledcích přezkoumání hospodaření kraje minimálně od roku 2009? ano součástí závěrečných účtů za příslušné roky 
Používá kraj transparentní účet? ne  
VI. Granty a dotace
více ke sledované oblasti
    76% = 2
Existuje na úvodní stránce krajského webu zvláštní odkaz pro přístup k dotačním programům poskytovaných krajem? ano  
Je na internetových stránkách kraje zveřejněný dotační kalendář krajských dotačních a grantových programů? ano  
Jsou u příslušného dotačního programu uvedeny podkladové materiály k příslušné dotaci? ano  
Jsou u příslušného dotačního programu uvedeny finanční prostředky uvolněné na příslušný dotační program? ano  
Zveřejňuje kraj na internetových stránkách kritéria pro hodnocení žádostí o dotace i s jejich váhami na celkové hodnocení? ne  
Jsou u jednotlivých dotačních programů uvedena data uzávěrky pro přijímání žádostí o dotace? ano  
Jsou u dotačních programů uvedeny kontaktní osoby odpovědné za dotaci? ano  
Je na internetových stránkách kraje zveřejněný vzor žádosti o dotaci? ano  
Je na webových stránkách kraje zveřejněn seznam úspěšných žadatelů? ano  
Je na webových stránkách kraje zveřejněn seznam neúspěšných žadatelů? ano  
Uvádí kraj u podpořených žadatelů částku uvolněnou na podporu jejich projektů? ano  
Uvádí kraj u nepodpořených žadatelů důvod pro nepřidělení dotace? ne  
Nachází se na internetových stránkách kraje archiv jeho dotačních programů? ano  
Nachází se v rubrice věnované dotacím odkaz na stránky ROP/OPPK? ne  
VII. Etika a střet zájmů
více ke sledované oblasti
    30% = 4
Má kraj vytvořený etický kodex zastupitelů? ne  
Má kraj vytvořený etický kodex zaměstnanců samosprávy? ano  
Má kraj vytvořený etický kodex zaměstnanců příspěvkových organizací kraje? ne  
Jsou jednotlivé etické kodexy publikovány na oficiálních internetových stránkách kraje? částečně ano -1 URL (web) 
Nachází se na oficiálních internetových stránkách kraje pracovní řád zaměstnanců samosprávy? ne  
Nachází se na oficiálních internetových stránkách kraje organizační řád krajského úřadu? ne  
Poskytuje kraj zaměstnancům nahlašujícím porušení etického kodexu zvláštní ochranu? ano možnost anonymního ohlášení přes formulář na protikorupčním portálu kraje 
Poskytuje kraj zaměstnancům jinou formu ohlášení korupčního chování než prostřednictvím svého nadřízeného? ano URL (web) 
Má kraj v etickém kodexu či jiném interním předpisu dopadajících na zastupitele stanovena pravidla pro přijímání darů krajskými zastupiteli? ne  
Má kraj v etickém kodexu zastupitele stanovenu povinnost pro zastupitele nominované do orgánů organizací s majetkovou účastí kraje a státu informovat o výši odměn a požitků získaných v souvislosti s jejich členstvím v těchto orgánech? ne  
Rozšiřuje etický kodex kraje okruh veřejných funkcionářů zavázaných k odevzdání přiznání o příjmech a majetku také na neuvolněné zastupitele? ne  
Má kraj v etickém kodexu zastupitele nastaveny sankční mechanismy pro případy porušení kodexu? ne  
Na jak dlouhou dobu umožnil kraj nahlížení do registru oznámení dle zákona o střetu zájmů? neomezeně  
VIII. Účast veřejnosti na rozhodování
více ke sledované oblasti
    77% = 2
Jsou na oficiální internetové stránce kraje zveřejněna jména a kontakty na členy zastupitelstva kraje? ano  
Jsou na oficiální internetové stránce kraje zveřejněna jména a kontakty na členy rady kraje? ano URL (web) 
Je na oficiální internetové stránce kraje zveřejněn seznam komisí rady a jejich členů? ano URL (web) 
Je na oficiální internetové stránce kraje zveřejněn seznam výborů zastupitelstva a jejich členů? ano URL (web) 
Jsou zasedání všech výborů zastupitelstva kraje volně přístupná veřejnosti? ne  
Jsou podklady pro jednání zastupitelstva zveřejněné na internetové stránce kraje? ano URL (web) 
Má veřejnost možnost vystoupit na jednání zastupitelstva k libovolnému bodu před tím, než je o něm zastupitelstvem hlasováno a to bez předcházejícího schválení členy zastupitelstva? ano  
Nachází se na oficiálních stránkách přehled docházky jednotlivých zastupitelů na zasedáních zastupitelstva? ne  
Jsou všechna hlasování na zasedáních zastupitelstva zaznamenávána jmenovitě a zveřejňována? ano URL (web) 
Jsou na oficiální internetové stránce zveřejněné audiovizuální záznamy ze zasedání zastupitelstva minimálně od počátku volebního období? ano URL (web) 
Obdrží zastupitelé podklady pro jednání rady, pakliže si o ně požádají? ano "...podklady jsou standardně zveřejňovány, zastupitelé k nim mají přístup a tento způsob běžně využívají." 
Nabízí kraj na svých stránkách nástroj umožňující zasílání stížností, dotazů a připomínek občanů s následným sledováním odpovědí? ano URL (web) 
IX. Mediální politika
více ke sledované oblasti
    54% = 3
Má krajské periodikum zřízenu redakční radu? ano  
Je redakční rada vytvořena jako výbor zastupitelstva/komise rady? ne  
V případě, že jsou členy redakční rady volení zástupci kraje, jsou zastoupeny všechny strany zvolené do zastupitelstva? ano  
Existuje interní předpis, který by upravoval vydávání krajských novin? ne  
Má kraj stanovena pravidla pro přispívání opozice do krajského periodika? netýká se  
Má kraj stanovena pravidla pro přispívání veřejnosti do krajského periodika? ne  
Je na oficiální internetové stránce zveřejněn archiv jednotlivých vydání radničního periodika nejméně od počátku volebního období? ano URL (web) 
Má kraj vytvořený předpis pro komunikaci s médii popisující práva zaměstnanců při komunikaci s médii a obsahující definici specifických struktur pro oficiální komunikaci s médii? ano  
Jsou informace o připravovaném zasedání zastupitelstva včetně navrženého programu rozesílány formou tiskové zprávy mediím? ne  
X. Územní plánování
více ke sledované oblasti
    100% = 1
Existuje na úvodní stránce krajského webu zvláštní odkaz pro územní plánování? ano URL (web) 
Má kraj přijaty a zveřejněny platné Zásady územního rozvoje? ano URL (web) 
Jsou na stránkách kraje dostupné územně analytické podklady pro území kraje? ano URL (web) 
Jsou na stránkách kraje odkazy na ZÚR sousedních krajů? ano URL (web) 
Jsou na stránkách kraje odkazy na územní plány jednotlivých obcí kraje? ano URL (web)