Měří žebříček Hodnocení krajů korupci?

Analýza Hodnocení transparentnosti krajů je vzhledem k míře podrobnosti, s jakou byly kraje hodnoceny, prvotním indikátorem možných korupčních rizik, nikoliv však korupce. Pojmy netransparentnost a korupce nelze ani přes jejich zřejmou provázanost zcela zaměňovat a v žádném případě nejde o synonyma. Patrně nejlépe vystihuje jejich vzájemný vztah tzv. korupční vzorec Roberta Klitgaarda.

Korupce = monopol moci + volnost v rozhodování – odpovědnost a transparentnost

Čím lepší známku kraje v hodnocení získaly, tím nižší je u nich pravděpodobnost výskytu korupce. Nejde však o garanci. V žádném případě nelze říci, že nejhůře umístěné kraje mohou být s konečnou platností označneny za korupční a naopak. Při hodnocení transparentnosti zůstávají stále tři složky v korupčním vzorci nezodpovězeny.

Pro jejich zanalyzování a vytvoření podrobného a komplexního obrazu samosprávy z hlediska všech korupčních rizik je nutná detailnější analýza – protikorupční audit. Oživení nabízí všem orgánům veřejné správy také tuto službu, ale pro účely tohoto projektu bylo zvoleno hodnocení více povrchní, na druhou stranu pro veřejnost více přehledné.

Jaká témata byla vyhodnocována?

Hodnocení transparentnosti zachycuje postoj a přístup k otevřenosti krajských samospráv v těchto 10 vybraných oblastech:

  • přístup k informacím
  • veřejné zakázky
  • hospodaření s majetkem
  • příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje
  • rozpočet
  • granty a dotace
  • etika a střet zájmů
  • účast veřejnosti na rozhodování
  • mediální politika
  • územní plánování
Témata byla vybrána tak, aby co možná nejlépe obsáhla široké pole působnosti samospráv a zároveň neopomněla korupčně rizikové oblasti.

Proč byly vybrány tyto otázky?

Kladené otázky byly v jednotlivých oblastech kladeny zejména s důrazem na hodnocení transparentnosti. Z tohoto pohledu nelze tedy „Hodnocení transparentnosti krajů“ vnímat jako hloubkovou analýzu s vysokou mírou podrobnosti. Naším cílem spíše bylo vytvoření čitelného a statisticky hodnotného materiálu, který bude veřejnosti k dispozici jako podklad podněcující otázky na jí volené zástupce v krajských zastupitelstvech. Otázky vycházejí z našich dlouholetých zkušeností v oblastech, které se v České republice na komunální úrovni dlouhodobě jeví jako korupčně rizikové.

Jakým způsobem byla jednotlivá témata vyhodnocována?

Ve všech deseti oblastech bylo předem stanoveno bodové ohodnocení každé jedné otázky. Součet maximálních možných bodů určil hodnotu sta procent, ke které byl poměřován bodový zisk jednotlivých krajů. Percentuální hodnota byla posléze zaokrouhlena na celá procenta a podle její hodnoty byla určena výsledná známka kraje v oblasti. Tento postup byl prováděn pro každou oblast zvlášť. Celková známka kraje za všechny oblasti nebyla vytvářena, jelikož by to znamenalo nutnost vzájemného poměřování důležitosti sledovaných oblastí, což vzhledem k obsahové různosti nepovažujeme za vhodné.

Jak byla sestavena známkovací stupnice?

Pro snadnější orientaci ve výsledcích krajů byla vedle percentuálního hodnocení použita v každé oblasti také klasická školní známkovací stupnice od nejlepší známky 1 po nejhorší známku 5. Známky byly přidělovány podle následujícího klíče:

Kolik údajů obsahuje databáze Hodnocení krajů?

V databázi jsou obsaženy odpovědi na 146 otázek rozdělených do 10 sledovaných oblastí. Celkově tak bylo ze 14 krajů nashromážděno 2044 odpovědí, které naleznete na těchto stránkách.

Jsou Vámi nasbíraná data volně k dispozici?

Jelikož je podstatou celého tohoto projektu informační otevřenost, nenecháváme si samozřejmě naše data pouze pro sebe. Kompletní seznam otázek (včetně jim přiřazených bodových stupnic) a odpovědí si můžete stáhnout přímo na úvodní stránce projektu v dolní části pod mapou. Data jsou ve formátu .xls a je tedy možné s nimi dále pracovat - upravovat si bodová hodnocení, hodnotit pouze určité skupiny otázek apod. Díky tomu bude mít každý možnost vytvořit si na základě námi sesbíraných dat vlastní srovnání krajů.

Jak stará jsou nasbíraná data?

Sběr údajů probíhal v rozmezí června až srpna 2012, kdy byly jednak krajům rozeslány info žádosti a také probíhala kontrola jejich oficiálních webových stránek.

Jsou všechny údaje správné?

V případě údajů získaných z odpovědí krajů na naše info žádosti nebyla již tato data nijak kontrolována, jelikož je povinností krajů poskytovat přesné a pravdivé údaje. Ke korekci docházelo pouze v případech, kdy jsme narazili na zjevnou nepřesnost, která mohla být dána např. špatným vyložením si otázky.

V případě samotného hodnocení internetových stránek krajů byla z naší strany vyvinuta maximální možná snaha, aby získané údaje neobsahovaly žádnou chybu a byly co možná nejpřesnější. Přesto však nelze se stoprocentní jistotou vyloučit možnost omylu, jelikož internetové stránky krajů mají v mnoha případech velmi složitou strukturu. Často tak přicházely ke slovu vyhledávače umístěné na stránkách a také Google, aby bylo minimalizováno riziko přehlédnutí ze strany hodnotitele.

Pokud nebyla informace výše zmíněným postupem dohledána ani v časovém limitu 3 minut, byla z naší strany pokládána za nezveřejněnou. Po běžném uživateli nelze požadovat při vyhledávání informací vyšší míru úsilí, než jaká byla vyvinuta z naší strany.

Pakliže byste přesto narazili v hodnocení na chybu, neváhejte nás prosím kontaktovat na emailové adrese marian.kisdurka@oziveni.cz.

Kde najdu přesné formulace odpovědí krajů na Vámi podané žádosti o poskytnutí informací?

Kraje mají, jakožto povinné subjekty, uloženo zákonem o svobodném přístupu k informacím zveřejnit do 15 dnů poskytnuté informace způsobem umožňujícím dálkový přístup. Přehled odpovědí krajů by tedy již touto dobou měl být zveřejněn na internetových stránkách všech krajů.

Proč nejsou dostupné výsledky ve všech oblastech?

Výsledky zveřejňujeme postupně ne snad proto, že by již nebyly hotové, ale abychom drželi formát předvolebních speciálů Václava Moravce, které jsou vysílány od 28. srpna na České televizi. V rámci spolupráce s předvolebními speciály bude společně s vysíláním prvních čtyř pořadů odtajněna vždy jedna oblast, která bude v pořadu diskutována. Kompletní hodnocení bude k dispozici 17. září 2012, abychom zachovali dostatečný čas, po který se bude moci každý seznámit s výsledky naší analýzy.

Jsem představitelem samosprávy a některé věci se již změnily k lepšímu. Co dělat?

Hodnocení krajů pracuje s údaji sesbíranými v průběhu června až srpna 2012. Srovnání toho, jak si jednotlivé kraje po čase stojí, plánujeme nejdříve v dalším roce, aby byl dostatek prostoru pro kýžené zlepšení.

Projekt mne zaujal a rád bych podpořil Vaši činnost. Jak na to?

Pokud se Vám náš projekt zalíbil a rádi byste do budoucna podpořili naši činnost, můžete tak učinit formou libovolného finančního příspěvku či prostřednictvím členství v našem Klubu přátel. Za každý dar Vám předem děkujeme!

Pro činnost naší organizace, která se zabývá veřejným dohledem a prosazováním změn, je životně důležitá nezávislost a zachování objektivního přístupu. Jedním ze zásadních pilířů finanční stability a kvalitně odvedené práce je stálá základna podporovatelů, kteří sdílejí námi prosazované hodnoty.

Pro více informací o nás a práci, které se věnujeme, navštivte stránky www.oziveni.cz nebo náš profil na Facebooku.

Kdo stojí za tímto projektem?

Autorem Hodnocení transparentnosti krajů je občanské sdružení Oživení, které projekt realizovalo za finančního přispění Fondu Otakara Motejla.

Hodnocení transparentnosti krajů je inspirováno podobným slovenským projektem zupy.transparency.sk, jež vytvořil tým Transparency International Slovensko. Také při realizaci projektu v českých podmínkách nám byla TIS velmi nápomocna, za což jí tímto děkujeme.

To Oživení nebo ti Oživení?

To Oživení.