Hodnocení krajů logo

O projektu

Hodnocení transparentnosti krajů je projekt, jehož cílem bylo vytvoření vůbec prvního uceleného srovnání krajů ve vybraných oblastech. Smyslem celého srovnání je pomoci občanům vytvořit si, nejen v době předvolební, obrázek o fungování krajských samospráv a zároveň být potenciálním podkladem pro práci médií. Pro hodnocení bylo zvoleno deset témat, která společně pokrývají široké spektrum působnosti samospráv. Konkrétně jde o následujících deset oblastí.

  • přístup k informacím
  • veřejné zakázky
  • hospodaření s majetkem
  • příspěvkové organizace a obchodní společnosti s majetkovou účastí kraje
  • rozpočet
  • dotace a granty
  • etika a střet zájmů
  • účast veřejnosti na rozhodování
  • mediální politika
  • územní plánování

Hodnocení transparentnosti zkoumá a vyhodnocuje postoj krajů z pohledu informační otevřenosti. Posuzována byla vstřícnost při zveřejňování klíčových informací o jednotlivých oblastech, dostupnost informací, ale také ochota krajů při zavádění některých základních protikorupčních instrumentů, jež s transparentností úzce souvisejí. Pro každé téma byly předem stanoveny otázky, jež budou hodnoceny, a byla jim také přiřazena určitá bodová hodnota v závislosti na míře jejich pozitivního přínosu z hlediska transparentnosti. Ve většině případů hodnocené otázky směřují na zveřejnění/nezveřejnění informací o oblasti, či existenci/neexistenci nástroje zvyšujícího informační otevřenost samosprávy směrem k veřejnosti. Zaměřili jsme se na informace a instrumenty, jež zákony po krajích nevyžadují a představují tak jistou přidanou hodnotu, kterou kraje, pakliže jsou hodnoceny kladně, přinášejí svým občanům.

Hodnocení transparentnosti představuje prvotní ukazatel toho, jak si jednotlivé kraje v hodnocených oblastech stojí. Zároveň je ale nutné zmínit, že informační otevřenost je pouze jedním z dílčích kroků, které dohromady pomáhají vytvořit kvalitní samosprávu, jež naplňuje svůj smysl a účel. Z tohoto úhlu pohledu je jasné, že podstatou hodnocení transparentnosti není maximální podrobnost, ale především sledování rizikových míst a instrumentů, na kterých jsou hodnocená témata vystavěna. Díky tomu výsledky hodnocení transparentnosti mohou indikovat míru korupčního potenciálu, jež se nepochybně v nedůsledném zveřejňování skrývá, a zároveň zůstávají srozumitelné a přehledné.

Věříme, že Hodnocení krajů pomůže odhalit silné a slabé stránky jednotlivých krajů a zároveň přiměje veřejnost k zamyšlení a k diskuzi nad nimi. Pakliže se podaří vzbudit zájem veřejnosti, může projekt motivovat komunální politiky k činům, které budou do budoucna posilovat transparentnost a zapojování občanů do rozhodování o veřejných záležitostech.

Poděkování

Na tomto místě bychom rádi poděkovali Fondu Otakara Motejla, bez jehož finančního přispění by projekt Hodnocení transparentnosti krajů nemohl vzniknout. Dále děkujeme Transparency International Slovensko za poskytnutí originálních řešení z portálu zupy.transparency.sk a cenné rady při realizaci projektu, společnosti MJCH za zpracování dat a vytvoření webového portálu a v neposlední řadě také společnosti Buckle up a Milanu Martincovi za zpracování a úpravu grafického designu stránek.

Kontakt

Oživení: Martin Kameník

Fond Otakara Motejla: Hana Škodová

Právní poradna Oživení, o.s.